Forum Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologi

Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologiwebid chien luoc gia co dai, Trung Quoc Guan Zhong va Shang Yang va An Do Kautilya, thu hut cac hoc thuyet lien ket nong nghiep voi suc manh quan su. Nong nghiep duoc xac dinh cac gioi han ve do lon va cho mot doi quan co the duoc huy dong bao lau. Shang Yang goi la nong nghiep va chien tranh Mot. Trong den tho cua con nguoi rong lon cua cac vi than nong nghiep co mot so vi than nguoi ket hop cac chuc nang cua nong nghiep va chien tranh. Khi do da moi cach mang nong nghiep san xuat nen van minh, cac cuoc cach mang nong nghiep hien dai, bat dau o Anh (Cach mang nong nghiep Anh), co the lam cho nen van minh cong nghiep. Cac dieu kien tien quyet dau tien cho nganh cong nghiep la san luong lon hon boi it nhan luc, dan den ty le lon nhan luc co san cho cac nganh phi nong nghiep. Muc suc lien quan den viec quan ly thuan hoa dong vat. Trong muc suc du muc, nhung dan gia suc duoc di chuyen tu noi nay den noi khac de tim kiem dong co, thuc an gia suc, va nuoc. Day la loai hinh canh tac duoc thuc hien o cac vung kho han va ban kho con cua sa mac Sahara, Trung A va mot so vung cua An Do. 
Trong du canh, mot khu vuc nho cua mot khu rung duoc xoa bong cach cat giam tat ca cac cay va khu vuc bi dot chay. Sau do, su dung dat trong cay lau trong nhieu nam. Khi dat tro nen it mau mo, khu vuc nay sau do bi bo roi. Mot manh dat duoc chon va qua trinh nay duoc lap di lap lai. Day la loai hinh canh tac duoc thuc hien chu yeu o cac khu vuc co luong mua doi dao noi rung tai tao mot cach nhanh chong. Cach thuc nay duoc su dung o Dong Bac An Do, Dong Nam A, va luu vuc song Amazon. nong nghiep tu cung tu cap duoc thuc hien de dap ung nhu cau gia dinh hoac dia phuong minh, voi it con sot lai cho giao thong van tai o noi khac. No dang rao riet tap luyen trong gio mua chau A va Dong Nam A. Trong tham canh, cac loai cay trong duoc trong cho muc dich thuong mai tuc la, de ban. Dong co chinh cua nguoi nong dan la lam cho loi nhuan, voi ty le bo hoang thap va su dung dau vao cao. Day la loai hinh canh tac chu yeu la thuc hanh o cac nuoc phat trien cao. Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologiwebid

Discussion started by heracleseo , on 607 days ago
You need to be a member of this group before you can participate in this discussion